Χρήσιμα

Οδηγός πώλησης ακινήτου

Οδηγός πώλησης ακινήτου

Οδηγός πώλησης ακινήτου

Η διαδικασία πώλησης ενός ακινήτου, περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

  1. Ανάθεση πώλησης στο VreSpiti
  2. Εκτίμηση ακινήτου
  3. Διαφήμιση και προώθηση ακινήτου
  4. Επίδειξη σε ενδιαφερόμενους αγοραστές
  5. Λήψη προσφοράς
  6. Αποδοχή προσφοράς
  7. Προσύμφωνο
  8. Τελικό Συμβόλαιο


1. Ανάθεση πώλησης στο VreSpiti

Η επιλογή της μεσιτικής εταιρίας που θα διαχειριστεί την προώθηση του ακινήτου σας με στόχο την πώληση, είναι πολύ σημαντική.

Το VreSpiti είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή, καθώς αποτελεί κορυφαία εταιρία στο χώρο των κτηματικών συναλλαγών στην Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά, αφού έχει πρόσβαση στο μεγαλύτερο ποσοστό των πιθανών αγοραστών.

Με τους μηχανισμούς προώθησης που χρησιμοποιούνται στο VreSpiti, είναι απολύτως εγγυημένο ότι οι σοβαροί αγοραστές της περιοχής θα λάβουν τη συγκεκριμένη πληροφορία προς αξιολόγηση.

 

2. Εκτίμηση ακινήτου

Η ρεαλιστική εκτίμηση του ακινήτου, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά οποιασδήποτε ενέργειας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Για την επίτευξη της καλύτερης συμφωνίας, η γνώμη έμπειρου εκτιμητή ακινήτων είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι διαχειρίζεται τεράστιο όγκο ακινήτων και έχει απόλυτη γνώση των πεπραγμένων της αγοράς.

Η εκτίμηση ενός ακινήτου, είναι εγγυημένη και παρέχεται από το VreSpiti, ενώ περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία, όπως συντελεστή δόμησης, κάλυψης, ύψος και χρήση γης.

Η πρόταση για την τελική εμπορική αξία ενός ακινήτου δίνεται στον ενδιαφερόμενο, βασισμένη στην εκτίμηση που έχει γίνει, μετά από συγκερασμό όλων των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί.


3. Διαφήμιση και προώθηση ακινήτου.

Ο εντοπισμός των ενδιαφερόμενων αγοραστών, είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διαδικασία, την οποία οι συνεργάτες του VreSpiti κατέχουν απόλυτα και επιτυχημένα.

Χρησιμοποιώντας την τεράστια βάση δεδομένων που διαθέτει το VreSpiti, το ακίνητο προτείνεται σε επιλεγμένους σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια, πιθανούς αγοραστές, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και υπάρχουν καταχωρημένοι στη βάση.

Παράλληλα, μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες πώλησης, με πολλούς τρόπους όπως η καταχώρηση του ακινήτου στην άρτια δομημένη ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες e-mail allert, sms-allert και open house.

Έτσι, είναι παραπάνω από βέβαιο, ότι θα ενημερωθούν για το ακίνητο, όλοι οι πιθανοί αγοραστές, στους οποίους θα μπορούσε να ταιριάζει.
 
4. Επίδειξη σε ενδιαφερόμενους αγοραστές

Η επίδειξη του ακινήτου, στους ενδιαφερόμενους αγοραστές, γίνεται συνοδεία έμπειρου συνεργάτη του VreSpiti προκειμένου να παρουσιαστεί σωστά το ακίνητο και να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις τους.

Η «πρώτη ματιά» είναι πολύ σημαντική και αποτελεί τη βάση της επιτυχίας στις πωλήσεις ακινήτων. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθούν ορισμένες εργασίες, ώστε να αναδειχθεί το ακίνητο και τα πλεονεκτήματά του, (για παράδειγμα βάψιμο, καθαριότητα, απομάκρυνση περιττών αντικειμένων για εύκολη πρόσβαση στους χώρους)

 

5. Λήψη προσφοράς

Αφού υπάρξει σοβαρό ενδιαφέρον από πιθανούς αγοραστές, οι συνεργάτες του VreSpiti, εξασφαλίζουν την πιο ρεαλιστική προσφορά και την παρουσιάζουν στον ιδιοκτήτη, ενημερώνοντάς τον παράλληλα για όλες τις επιμέρους παραμέτρους.

6. Αποδοχή προσφοράς

Με την ιδιότητα των συμβούλων αγοραστών και πωλητών, οι συνεργάτες του VreSpiti, ενεργούν διαμεσολαβητικά στη διαπραγμάτευση της τιμής πώλησης, τον καθορισμό των ειδικών όρων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, μέχρι να επιτευχθεί η τελική συμφωνία και να γίνει αποδοχή της πιο συμφέρουσας προσφοράς.

 

7. Προσύμφωνο

Μετά την επίτευξη προφορικής συμφωνίας των δύο μερών, ετοιμάζεται από Συμβολαιογράφο και υπογράφεται προσύμφωνο.

Το προσύμφωνο δεσμεύει τους εμπλεκόμενους στη συμφωνία που έχουν κάνει προφορικά και ορίζεται γραπτώς η ημερομηνία υπογραφής του τελικού συμβολαίου.

Κατά την υπογραφή του προσυμφώνου, ο αγοραστής καταβάλλει προκαταβολή, η οποία συνήθως ανέρχεται στο 10% της συμφωνηθείσας τιμής αγοράς. Γίνεται σαφές και γραπτώς ότι η προκαταβολή μπορεί να επιστραφεί μόνο σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει νομικό κώλυμα κατά τον έλεγχο του νομικού συμβούλου ή πολεοδομική παράβαση η οποία δε μπορεί να νομιμοποιηθεί. Στην περίπτωση που ο αγοραστής αποσυρθεί από τη συμφωνία για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η προκαταβολή δεσμεύεται.


8. Τελικό Συμβόλαιο

Ο Συμβολαιογράφος που επιλέγει ο αγοραστής, συντάσσει το Τελικό Συμβόλαιο, το οποίο ελέγχεται από τους νομικούς συμβούλους και των δύο μερών.

Σημειώνεται ότι από 01/01/2014 η παράσταση δικηγόρων είναι προαιρετική. Οφείλει όμως ο αγοραστής, να απαιτήσει παράσταση δικηγόρου για ποσό αντικειμενικής αξίας άνω των 80.000€.

Την ημέρα υπογραφής του Τελικού Συμβολαίου, υπογράφονται εκτός από αυτό και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και καταβάλλεται το ποσό αγοράς εξ ολοκλήρου