Χρήσιμα

Νόμος περί Μεσιτικής Αμοιβής

Νόμος περί Μεσιτικής Αμοιβής

Η αμοιβή του κτηματομεσίτη διαμορφώνεται από το νόμο ελεύθερα.

Στην πράξη όμως, όσον αφορά στις αγοραπωλησίες ακινήτων, το 2% είναι μια εύλογη αμοιβή και είναι αυτή που χρεώνεται από τα περισσότερα μεσιτικά γραφεία, ενώ για τις ενοικιάσεις ισχύει το ένα (1) μίσθωμα.

Μεσιτική αμοιβή πληρώνουν τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής, όπως επίσης ο μισθωτής και ο εκμισθωτής.

Η μεσιτική αμοιβή αναγράφεται στην εντολή, είτε ως ποσό είτε ως ποσοστό και επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%.

(ΦΕΚ 86, Νόμος 4072/2012, άρθρο 197-204)

Τι είναι η Εντολή Ανάθεσης και η Εντολή Υπόδειξης

Εντολή Ανάθεσης, είναι η συμφωνία που υπογράφεται μεταξύ του VreSpiti που λειτουργεί ως κτηματομεσιτική εταιρία και του ιδιοκτήτη του ανατεθέντος ακινήτου προς πώληση ή ενοικίαση.

Υπάρχουν δύο είδη Εντολών Ανάθεσης:

Η Απλή Εντολή Ανάθεσης που δεν έχει χρονικό περιορισμό.

Η Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης, αποτελεί τη συνηθέστερη διεθνώς εντολή ανάθεσης, σύμφωνα με την οποία, ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος της εντολής και ορίζεται στους έξι (6) μήνες. Μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών και εφ’ όσον δεν έχει πουληθεί ή ενοικιασθεί το ακίνητο, η Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης, μετατρέπεται σε Απλή Εντολή Ανάθεσης.

Στην Εντολή Ανάθεσης (Απλή ή Αποκλειστική), αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του ακινήτου, η τιμή διάθεσής του και η μεσιτική αμοιβή που έχει συμφωνηθεί.

Εντολή Υπόδειξης, είναι το συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ του VreSpiti, που λειτουργεί ως κτηματομεσιτική εταιρία και του αγοραστή (ή μισθωτή) του υποδειχθέντος ακινήτου/ων.

Στην Εντολή Υπόδειξης αναγράφονται, τα στοιχεία του αγοραστή ή ενοικιαστή, τα στοιχεία του ακινήτου/ων, η τιμή διάθεσής του και η μεσιτική αμοιβή που έχει συμφωνηθεί.